ANA testi nedir? Nasıl yorumlanmalıdır?

Otoantikorlar

Bazı durumlarda, vücudun immün sistemi denilen bağışıklık sistemi, kendi vücut hücrelerine karşı antikorlar üretip onları yok etmeye çalışır. ANA denilen anti-nükleer antikorlar, insan hücresinin çekirdeğinde bulunan çeşitli yapılara karşı oluşan otoantikorlardır.

Ana testi

ANA testi, söz konusu antikorların üretilip üretilmediğini kontrol etmek için yapılır. Bu test, sistemik veya organa özgü otoimmün hastalıkların tanısında kullanılan bir testtir. ANA testi, indirekt immünfloresans mikroskobisi veya ELİSA denilen enzimatik immünabsorban analiz gibi yöntemlerle yapılabilir.

Test sonucu nasıl anlaşılır

Test sonuçları pozitif çıktığında titre şeklinde rapor edilir. ANA titresinin 1/40 ve daha az olması normal olarak kabul edilir. ANA titresi arttıkça, normal kişilerde görülme sıklığı azalmaktadır.

Test ne zaman yapılır?

Anamnez ve fizik muayene neticesinde otoimmün romatolojik hastalık düşünülen olgularda ANA tarama testi yapılır.

Test sonuçları nasıl değerlendirilir?

  • ANA testi negatif ise, hasta yeniden değerlendirilir ve bulgular muhtemel otoimmün romatolojik hastalık yönünde ise ileri otoantikor testleri çalışılır.
  • ANA test neticesi pozitif ise, antikoru tanımlamaya yönelik testlere başvurulur.
  • ANA test neticesi pozitif iken, tipik bulguların olmadığı durumlarda, antikor titresi yanlış pozitiflik veya kullanılan yöntem bakımından değerlendirilmeli ve örnek referans laboratuvara tekrar çalışması için gönderilmelidir.
  • ANA test sonucu gerçek pozitif iken, tipik bulguların olmadığı durumda ise, test 3-6 ay sonra tekrar edilir.

Otoimmün hastalığı olmayan sağlıklı bireylerin büyük bölümünde ANA test neticesi negatiftir. Ancak sağlıklı bireylerin %5’inde ANA pozitif olabilir ve ileri yaşlarda bu oran %15’e kadar ulaşabilir.

Otoimmün romatolojik hastalıklarda ANA testi çoğunlukla pozitiftir, ancak ANA pozitifliği tanısal değildir ve test klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir. Sistemik lupus eritematozus, Sjögren sendromu, romatoid artrit, sistemik skleroz, iltihabi kas hastalıkları ve miks bağ dokusu hastalıkları gibi romatolojik hastalıklar, otoimmün tiroid hastalığı ve karaciğer hastalığı, kronik enfeksiyonlar, kanserler ve prokainamid, fenitoin, hidralazin, TNF-α blokerleri ve interferonlar gibi ilaçlar ANA testinde pozitif sonuç vermektedir.

Bu podcast serilerinde romatizmal hastalıklar ile ilgili aklınıza takılan farklı ve güncel soruların cevaplarını bulacaksınız.
Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu ve Prof. Dr. Mine Özmen "Romatizma Hastalarında Ruhsal Tepkiler & Sorunlar ve Tedavi Yaklaşımları" hakkında sohbet ediyor.
Benzer videolar
İlginizi çekebilecek başlıklar
ANA testiRomatolojide Kullanılan Testler
Açık açık romatizma tanıtım